top of page

Privacy-Verklaring

Sophieterluin.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaattype

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

sophieterluin.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid (door bijvoorbeeld via de mail te vertellen of er voedselallergieën bestaan of overige, gezondheidsgerelateerde bijzonderheden waarmee rekening dient te worden gehouden voor de fotoshoot).

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sophieterluin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sophieterluin.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiebrochure

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Sophieterluin.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Sophieterluin.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sophieterluin.nl neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sophieterluin.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VaVaVonne.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sophieterluin.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Studio Management | klantgegevens, e-mail en facturatie

Pic Time/Picture Present  | foto’s t.b.v. de client portal, online galerij, ontwerpen 

Active Campaign  | nieuwsbrieven

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sophieterluin.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Sophieterluin.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ("machine readable zone", i.e. de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sophieterluin.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sophieterluin.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Sophieterluin.nl.

 

DISCLAIMER

De informatie, ideeën, meningen en suggesties zijn niet bedoeld om juridisch, financieel, boekhoudkundig of ander professioneel advies te geven, inclusief, maar niet beperkt tot, een specifieke situatie. Voordat je suggesties in deze materialen opvolgt, dien je jouw persoonlijke advocaat of andere professionele adviseur te raadplegen. Noch de auteur, noch de uitgever is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies dat of schade die naar verluidt ontstaat als gevolg van jouw gebruik of toepassing van enige informatie of suggesties in dit gedeelte van de website.

Copyright 2023-heden door Sophie Terluin - alle rechten voorbehouden.

bottom of page